Załącznik do uchwały nr  XV/78/04  

                                                                        Rady Gminy Wieliczki z dnia

                                                                         26 sierpnia 2004r.

                                                  

                                                       STATUT

                        GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIELICZKACH

 

                                                     Rozdział I

                                          Postanowienia ogólne.

                                                        §1.

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach, zwanej dalej GOK, jest samorządową instytucją kultury i na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej ( Dz.U.z 2001r. Nr 13, poz.123z poź.z,.)

2. niniejszego Statutu.

                                                         §2.

1. Siedzibą GOK jest miejscowość Wieliczki.

2. GOK obejmuje swoją działalnością tereny gminy Wieliczki. Może też organizować imprezy artystyczne, kulturalne i rekreacyjne poza obszarem gminy.

                                                          §3.

1. Organizatorem GOK jest Gmina Wieliczki.

2. GOK uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

3. Bezpośredni nadzór nad GOK sprawuje Wójt Gminy Wieliczki.

                                                     Rozdział II

                                     Zadania i zakres działalności

                                                         §4.

1. Podstawowym celem GOK jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb w zakresie kultury i wiedzy społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

2. Do podstawowych zadań GOK należy w szczególności:

a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

b) edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę,

c) gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

d) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

e) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,

f) opieka nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową,

g) popularyzacja walorów rekreacyjno- sportowych i turystycznych;

                                                       §5.

Zadania określone w §4 . GOK realizuje przede wszystkim poprzez:

1. organizowanie różnorodnych form indywidualnej i zespołowej edukacji kulturalnej, 2. organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej,

3. organizowanie i udział w różnego rodzaju wystawach, przeglądach i innych przedsięwzięciach w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego, czytelnictwa i rekreacji,

4. dążenie do rozbudowy i unowocześniania bazy materialno- technicznej poprzez pełnienie funkcji koordynatora całokształtu działalności jednostek kulturalnych na terenie gminy, bez względu na ich podległość organizacyjną (kluby, świetlice, filie i punkty biblioteczne, organizacje i stowarzyszenia).

5. współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowo- wychowawczych,

6. prowadzenie usługowej działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz innej działalności zmierzającej do pozyskiwania środków na podstawową działalność statutową,

7. prowadzenie kawiarenki internetową.

                                                    Rozdział III

                                       Organizacja i zarządzanie

                                                        §6.

1. GOK kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt.

3. Kandydat na dyrektora GOK może być wyłoniony na drodze konkursu przeprowadzonego przez Komisję powołaną przez Wójta.

4. Regulamin konkursu ustala Wójt.

5. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konkursu podejmuje Wójt.

                                                        §7.

1. Dyrektor GOK może powołać Społeczną Radę Programową jako ciało doradcze. 2. W skład Rady wchodzą:

a) 2 przedstawicieli Wójta.

b) 3 przedstawicieli oświaty zgłoszonych przez dyrektorów szkół,

c) 2 przedstawicieli młodzieży.

3. Rada opiniuje program działania GOK na dany rok kalendarzowy i ocenia jego wykonanie, oraz inicjuje działania i przekłada wnioski w sprawach objętych działaniem GOK.

                                                       §8.

Szczegółową organizacją wewnętrzną, w tym strukturę organizacyjną GOK, z uwzględnieniem klubów, świetlic i innych podporządkowanych jednostek, określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora. Rozdział IV Majątek i finanse

                                                      §9.

1. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji z budżetu gminy.

2. GOK uzyskuje środki finansowe za swoją działalność z następujących źródeł: – dotacji gminy, – przychodów i z prowadzonej działalności, – darowizn.

                                                     §10.

GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

                                                     §11.

Zasady wynagradzania pracowników określa zakładowy regulamin wynagradzania. Rozdział V System kontroli wewnętrznej

                                                     §12.

Kontrola wewnętrzna GOK realizowana jest przez dyrektora.

                                                     §13.

Wójt Gminy sprawuje nadzór administracyjno- finansowy nad działalnością GOK, dysponowaniem przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem w zakresie legalności i celowości.

                                              Rozdział VI

                                    Postanowienia końcowe

                                                   §14.

Statut GOK nadaje Rada Gminy Wieliczki.

                                                   §15.

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

                                                   §16.

W przypadku likwidacji GOK organizator zabezpiecza jego mienie.

                                                   §17.

GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 222

Utworzono dnia: 26.01.2016

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

13.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut