Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI PROCEDURA COVID -19

Utworzono dnia 10.06.2020

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI PROCEDURA COVID -19

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach wznawia swoją działalność od 15 czerwca 2020 r. Prosimy o zapoznanie się z procedura covid -19, obowiązująca w placówce. Wszelkie informacje o godzinach otwarciach, zajęciach i innych działaniach będą umieszczane na bieżąco. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

3. Wytyczne MKiDN dotyczące funkcjonowania domów, centrów, ośrodków kultury, z dnia 22.05.2020r.

I. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wejściu GOK oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski – załącznik nr 5, 6, 7, 8.

3. Organizuje pracę pracowników na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Przekazuje informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z uczęszczaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie GOK www.wieliczki.nasz gok.pl

5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika wyposażonego w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. VI.

6. Zapewnia codzienną dezynfekcję wykorzystywanych do zajęć przyborów plastycznych i materiałów edukacyjnych.

7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

1. Pracownik pracując dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

2. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

3. Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.

4. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

5. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.

6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

7. Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy stacjonarnej lub zdalnej, zgodnie z ustaleniami.

8. Zachowuje dystans społeczny, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach, dostępnymi na stronie GOK: www.wieliczki.naszgok.pl

2. Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w GOK minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z zajęć (telefonicznie 87 610-35-10)

3. Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony GOK: www.wieliczki.naszgok.pl.pl) – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Skan oświadczenia i deklaracji należy przesłać mailem na adres: gok-wieliczki@o2.pl lub dostarczyć w dniu udziału dziecka w zajęciach, pozostawiając dokumenty w skrzynce umieszczonej przy wejściu do GOK.

4. Pełnoletni uczestnik zajęć składa osobiście Deklarację oraz stanowiące załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 (do pobrania ze strony GOK: www.wieliczki.naszgok.pl)

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.

6. W czasie pobytu w GOK jest obowiązek noszenia maseczek. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani sami zaopatrzyć w nie dziecko.

7. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

9. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren GOK. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.

10. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora oraz innych pracowników GOK.

IV. PRACA GOK W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

1. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale w którym odbywają się zajęcia.

2. Liczba dzieci przebywających w sali zostaje ograniczona do 12 osób.

3. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.

V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

1. Osoba, u której stwierdzono podejrzenie choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie zostaje odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu przez pracownika wyposażonego w fartuch, maskę i rękawiczki

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem/osobą dorosłą utrzymując min. 2 m odległości.

3. Pracownik zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora, bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 87-520-30-55.

6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę): zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE RODZICA

Załącznik nr 2 – DEKLARACJA RODZICA

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Załącznik nr 4 - DEKLARACJA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ja niżej podpisany/a: ………………………………………………………………………………………………… ( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) oświadczam, że:

1. Moja córka/ mój syn:…………………………………………………………… ( nazwisko i imię dziecka) nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

2. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

3. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

4. Mimo wprowadzonych w GOK obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.

5. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w GOK (nie tylko na jego terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.

6. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu GOK zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.

7. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

8. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.

9. Deklaruję przyprowadzać dziecko na wyznaczoną godzinę oraz odbieranie go o równie ustalonej godzinie. Dziecko pozostaje w GOK tylko na czas trwania zajęć.

10. Deklaruję pobyt dziecka w GOK w zajęciach …………………………………… w dniu ………………… w godzinach: od ……………. do …………… …………………………………

                                                                                                                                

  .............………………………………… miejscowość, data podpis                                                                ...............................................................rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 2

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisana/podpisany: ………………………………………………………………………………………………. oświadczam, co następuje:

1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach.

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach, przede wszystkim: 1) przyprowadzania do GOK tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, 2) natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce.

3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

4. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie, min.: 1) przy wejściu i wyjściu dziecka z placówki 2) w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia.

………………………… ………………………………… miejscowość, data                                           ..............................................................podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Ja niżej podpisany/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………( nazwisko i imię uczestnika zajęć) oświadczam, że: nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

1.Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

2. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolny pobyt w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieliczkach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

3. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie moje i mojej rodziny.

4. Mimo wprowadzonych w GOK obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.

5. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w GOK (nie tylko na jego terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.

6. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u wychowanka, jego rodziców lub personelu MDK zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.

7. Nie jestem/jestem (niewłaściwe skreślić) uczulona/y na wszelkie środkdezynfekujące.

8. W sytuacji zarażenia się na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.

9. Deklaruję swój pobyt w GOK w zajęciach …………………………………… w dniu ………………… w godzinach: od ……………. do …………… miejscowość, data podpis ..................................................................................rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 4

DEKLARACJA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Ja niżej podpisana/podpisany: ………………………………………………………………………………………………. oświadczam, co następuje:

1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach.

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach, przede wszystkim uczestniczę w zajęciach GOK tylko w przypadku braku jakichkolwiek symptomów chorobowych, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała.

3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni, w drodze jednostronnej decyzji nie zostanę w danym dniu przyjęty/a do placówki i będę mogła/mógł do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

4. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie, min.: 1) przy wejściu i wyjściu z placówki 2) w razie zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych.

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia.

…………………………… ………………………………… miejscowość, data                        .....................................................................podpis pełnoletniego uczestnika zajęć

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 10

W poprzednim tygodniu: 22

W tym miesiącu: 34

W poprzednim miesiącu: 62

Wszystkich: 5945