Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Statut

Załącznik do uchwały Nr XV/78/04

Rady Gminy Wieliczki z dnia

26 sierpnia 2004r.

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIELICZKACH

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1.

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach, zwanej dalej GOK, jest samorządową instytucją kultury i na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej ( Dz.U.z 2001r. Nr 13, poz.123z poź.z,.)

2. niniejszego Statutu.

§2.

1. Siedzibą GOK jest miejscowość Wieliczki.

2. GOK obejmuje swoją działalnością tereny gminy Wieliczki. Może też organizować imprezy artystyczne, kulturalne i rekreacyjne poza obszarem gminy.

§3.

1. Organizatorem GOK jest Gmina Wieliczki.

2. GOK uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

3. Bezpośredni nadzór nad GOK sprawuje Wójt Gminy Wieliczki.

Rozdział II

Zadania i zakres działalności

§4.

1. Podstawowym celem GOK jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb w zakresie kultury i wiedzy społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

2. Do podstawowych zadań GOK należy w szczególności:

a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

b) edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę,

c) gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

d) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

e) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,

f) opieka nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową,

g) popularyzacja walorów rekreacyjno- sportowych i turystycznych;

§5.

Zadania określone w §4 . GOK realizuje przede wszystkim poprzez:

1. organizowanie różnorodnych form indywidualnej i zespołowej edukacji kulturalnej,

2. organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej,

3. organizowanie i udział w różnego rodzaju wystawach, przeglądach i innych przedsięwzięciach w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego, czytelnictwa i rekreacji,

4. dążenie do rozbudowy i unowocześniania bazy materialno- technicznej poprzez pełnienie funkcji koordynatora całokształtu działalności jednostek kulturalnych na terenie gminy, bez względu na ich podległość organizacyjną (kluby, świetlice, filie i punkty biblioteczne, organizacje i stowarzyszenia).

5. współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowo- wychowawczych,

6. prowadzenie usługowej działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz innej działalności zmierzającej do pozyskiwania środków na podstawową działalność statutową,

7. prowadzenie kawiarenki internetową.

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

§6.

1. GOK kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt.

3. Kandydat na dyrektora GOK może być wyłoniony na drodze konkursu przeprowadzonego przez Komisję powołaną przez Wójta.

4. Regulamin konkursu ustala Wójt.

5. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konkursu podejmuje Wójt.

§7.

1. Dyrektor GOK może powołać Społeczną Radę Programową jako ciało doradcze.

2. W skład Rady wchodzą:

a) 2 przedstawicieli Wójta.

b) 3 przedstawicieli oświaty zgłoszonych przez dyrektorów szkół,

c) 2 przedstawicieli młodzieży.

3. Rada opiniuje program działania GOK na dany rok kalendarzowy i ocenia jego wykonanie, oraz inicjuje działania i przekłada wnioski w sprawach objętych działaniem GOK.

§8.

Szczegółową organizacją wewnętrzną, w tym strukturę organizacyjną GOK, z uwzględnieniem klubów, świetlic i innych podporządkowanych jednostek, określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora.

Rozdział IV

Majątek i finanse

§9.

1. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji z budżetu gminy.

2. GOK uzyskuje środki finansowe za swoją działalność z następujących źródeł: – dotacji gminy, – przychodów i z prowadzonej działalności, – darowizn.

§10.

GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§11.

Zasady wynagradzania pracowników określa zakładowy regulamin wynagradzania. Rozdział V System kontroli wewnętrznej

§12.

Kontrola wewnętrzna GOK realizowana jest przez dyrektora.

§13.

Wójt Gminy sprawuje nadzór administracyjno- finansowy nad działalnością GOK, dysponowaniem przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem w zakresie legalności i celowości.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§14.

Statut GOK nadaje Rada Gminy Wieliczki.

§15.

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§16.

W przypadku likwidacji GOK organizator zabezpiecza jego mienie.

§17.

GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny